Members

Vat

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo podatkowe Stowarzyszenia SAWP oraz użytkowników praw pokrewnych (korzystających z artystycznych wykonań), kilka miesięcy temu zwróciliśmy się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług naszej działalności inkasowo-repartycyjnej, w związku ze zmianami VAT wprowadzonymi w 2011 roku.

W dniu 12/07/2011 r. otrzymaliśmy interpretację, której sentencja brzmi następująco: „Reasumując, Wnioskodawca winien wystawić fakturę VAT na wartość odpowiadającą 20% inkasowanego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom, powiększonego o kwotę podatku VAT w wysokości 23%, a w pozostałej części uznać, iż stanowią one wpływy od użytkownika należne artystom wykonawcom w całości, i jako takie w całości nie podlegające opodatkowaniu.”

Tabele wynagrodzeń na korzystanie z artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych nie obejmują podatku VAT, dlatego też użytkownicy są zobowiązani do uiszczenia płatności powiększonej o kwotę tego podatku.

Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, iż art. 88 u.3a Ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż nie stanowi podstawy do obniżenia VAT należnego, kwota VAT naliczonego, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu. W świetle tego przepisu nienależnie zapłacony VAT naliczony od kwot nie podlegających opodatkowaniu, stanowi obciążenie nabywcy (wzrost kosztów). Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażone w naszej indywidualnej interpretacji podatkowej, wyraźnie wskazuje, iż wynagrodzenia artystów wykonawców nie stanowią usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W związku z powyższym przygotowaliśmy aneks na nową treść umowy, która w sposób bardziej precyzyjny opisuje naszą działalność oraz konkretnie wskazuje podstawę i moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. W ciągu najbliższych dni użytkownicy dostaną aneks do umowy, harmonogram wpłat, zgodnie z którym należy dokonywać płatności oraz przykładowy druk faktury, którą będziemy wystawiać w ciągu 7 dni po otrzymaniu przelewu. Harmonogram będziemy drukować na początku każdego roku po ogłoszeniu przez Prezesa GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, który służy do obliczenia stawki wynagrodzeń obowiązującej w danym roku, zgodnie z zapisami umowy.

Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres vat@sawp.pl

Z poważaniem,

Biuro SAWP